Jaarverslag over 2016 is vastgesteld; van goed naar beter.

In 2016 is ongeveer 43 miljoen euro uitgegeven aan onderhoud en woningverbetering. Een groot deel van deze uitgaven draagt bij de verduurzaming van de woningvoorraad. De bedrijfslasten per woning zijn met 6,8% gedaald. Huurders gaven het Woonbedrijf in 2016 gemiddeld het cijfer 7,2 voor de dienstverlening.

Financieel Mede dankzij besparingen op bedrijfslasten laat de jaarrekening een positief resultaat zien. Het netto exploitatieresultaat is in 2016 uitgekomen op € 25 miljoen. Vooral dankzij een nieuwe rekensystematiek nam de boekwaarde van het sociaal vastgoed in 2016 toe tot € 1.329 miljoen. Bestuurder Joke Hofman; “Hierdoor kan makkelijk het beeld ontstaan dat corporaties erg rijk zijn, terwijl het eigenlijk een omzet betreft die in de praktijk nooit gerealiseerd kan worden; het is de opbrengst op basis van verkoop van al ons vastgoed tegelijk. Belangrijk is dat we kunnen blijven investeren omdat we financieel gezond zijn. Dat maakt ook dat we de huren betaalbaar kunnen houden voor onze huurders.”

Verbeteren vanuit klantperspectief Woonbedrijf ieder1 wil de dienstverlening aan huurders verbeteren, op eigen kracht én in samenwerking met andere partijen. Vooral de huurders zelf zijn daarbij belangrijk. Sinds april 2016 heeft het Woonbedrijf een officiële huurdersvertegenwoordiging, genaamd Huurders BIJ1. De huurders adviseren over zaken die huurders aangaan en zo komt veel nieuw beleid vanuit gezamenlijkheid tot stand.

Klantreisteams Medewerkers van het Woonbedrijf werkten ook in 2016 in zogenaamde klantreisteams aan het verbeteren van het contact met de klant. Huurders die een klacht hebben krijgen nu eerder antwoord, er zijn betere contracten met schoonmaakbedrijven afgesloten en de jaarlijkse verrekening van de service- en stookkosten is eerder verstuurd dan in het verleden. Bij 85% van de reparatieverzoeken die huurders in 2016 indienden, kon het probleem met één bezoek van één van de vakmannen van ieder1 worden verholpen.

Andere partners Ook de samenwerking met gemeente en hulpverleningsinstanties heeft tot goede resultaten geleid. Het aantal huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden is flink gedaald, vooral dankzij krachtenbundeling van betrokken instanties die al in een vroeg stadium gerichte hulp bieden. Ook het bestrijden van overlast gaat beter. Er waren in 2016 minder overlastzaken dan in 2015. Van de extreme overlastzaken is 87% binnen een half jaar opgelost. (in 2015 was dat 40%).

Dicht bij Huis In 2016 is een strategische agenda voor de komende vijf jaar opgesteld. Onder de noemer ‘Dicht bij huis’ startten in 2017 projecten en onderzoeken om de dienstverlening aan huurders naar een hoger plan te brengen, de samenwerking in de regio te verbeteren en niet in de laatste plaats ervoor te zorgen dat ook in de toekomst de huurders kunnen wonen in veilige, energiezuinige woningen. 

 

 

Terug naar overzicht