Verantwoording en toezicht

Woonbedrijf ieder1 heeft openheid hoog in het vaandel staan. Wij vinden dat onze omgeving het recht heeft om te weten wat onze doelen en resultaten zijn. Wat gebeurt er met de huuropbrengsten? Hoe zet Woonbedrijf ieder1 zich in voor een leefbare stad? Wat kost dat aan financiële middelen?

Intern toezicht

De wijze waarop wij het bestuur en intern toezicht organiseren is mede gebaseerd op de Governance Code Woningcorporaties en de Aedes code. Als toegelaten instelling zijn wij gebonden aan de binnen de branche geldende codes. Bij een open en transparante onderneming hoort ook goed functionerend toezicht. De overheid heeft een extern toezichthoudende rol. Intern hebben we het toezicht ook goed georganiseerd. Woonbedrijf ieder1 heeft een Raad van Commissarissen (RvC) die het interne toezicht vorm geeft.

Governance Code Woningcorporaties

Governance Code Woningcorporaties schrijft voor hoe om te gaan met verantwoording en intern toezicht. Woonbedrijf ieder1 conformeert zich hieraan, we voldoen aan de code. De bepalingen zijn allemaal door Woonbedrijf ieder1 overgenomen, waarbij we op onderdelen nog bezig zijn een verbeteringsslag aan te brengen, zoals het interne risicobeheersings- en controlesysteem.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak om toezicht uit te oefenen op het beleid van de bestuurder, op de werking en integriteit van de interne controle- en risicobeheersingsystemen en –procedures zoals ingesteld door de bestuurder, op de algemene gang van zaken binnen Woonbedrijf ieder1 en de met haar verbonden ondernemingen en het ter zijde staan van de bestuurder met advies. De werkwijze van de Raad van Commissarissen ligt vast in een reglement.

Prestatieafspraken maken, verantwoording afleggen

Wij stellen samen met klanten en partners onze doelen vast. Deze concretiseren we in prestatieafspraken en daar handelen we naar. Over de resultaten leggen we verantwoording af, onder meer door ieder voorjaar uitgebreid verslag te doen van uitgevoerde activiteiten. Dat is onze officiële verantwoording aan de overheid. Het jaarverslag bevat ook een cijfermatige onderbouwing. Wilt u onze jaarverslagen bekijken? U kunt ze downloaden als pdf-bestand, klik daarvoor hier

Visitatie

In 2018 werd Woonbedrijf ieder1 gevisiteerd over de periode 2014-2017. Sinds 2007 is het vanuit de Governancecode, dat over goed bestuur gaat, verplicht om vierjaarlijks een visitatie uit te voeren. Een externe, onafhankelijke commissie beoordeelt de maatschappelijke prestaties van corporaties, op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en de governance. Corporaties leggen zo verantwoording af en kunnen hun prestaties verbeteren. Aan de hand van enquêtes en persoonlijke interviews met belanghebbenden beoordeelde de onderzoekscommissie ook onze corporatie. We zijn blij met de complimenten die we hebben gekregen in het rapport en gaan aan de slag met de verbeterpunten. Benieuwd naar het totale rapport? Lees het hier. Onze bestuurlijke reactie op het rapport kunt u hier vinden.

Kijk voor meer informatie over visitaties bij woningcorporaties op www.visitaties.nl.