Governance

Voor woningcorporaties bestaat een uitgebreid wettelijk kader. In de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 is vastgelegd waaraan corporaties moeten voldoen. Aanvullend daarop geeft de Governancecode Woningcorporaties 2015 richting aan de wijze waarop Bestuur en Raad van Commissarissen dienen te functioneren en verantwoording dienen af te leggen over hun resultaten. De code bevat voornamelijk gedragsnormen en legt veel meer dan vorige codes de nadruk op cultuur en gedrag passend bij transparante en integere organisaties. Daarnaast betrekt deze code huurders, gemeenten en overige belanghebbenden bij het beleid van woningcorporaties en het beoordelen van de geschiktheid van Bestuur en toezichthouders.

Toezicht- en toetsingskader

In onderstaande schema ziet u  een overzicht van de governance van Woonbedrijf ieder1. Onderstaand vindt u ook een overzicht van alle documenten horend bij onze Governance.

Schema Governance