Overlast

Ervaart u overlast van uw buren? Dan is het verstandig om de irritatie niet te laten oplopen. Vaak zijn mensen zich helemaal niet bewust dat zij overlast veroorzaken. Door zo snel mogelijk met elkaar te praten, voorkomt u dat dingen uit de hand lopen. Het resultaat is dat u beide uiteindelijk prettiger woont in uw straat of wijk. Als u overlast ervaart, doorloop dan de volgende stappen om tot een oplossing te komen:

  1. Ga praten met degene die (over)last veroorzaakt. U zult ervan opkijken hoe vaak een gesprek helpt.
  2. Komt u er samen echt niet uit? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling.
  3. Als een traject met Buurtbemiddeling niet heeft geholpen, neem dan contact op met Woonbedrijf ieder1.

Veel gevraagd over Overlast

Wat moet ik doen als ik overlast van buren ervaar?

Woonbedrijf ieder1 raadt u aan om het probleem eerst bespreekbaar te maken voordat u verdere stappen onderneemt. Misschien weten uw buren niet dat u zich stoort aan hun gedrag en kunnen situaties op deze manier snel opgelost worden. Een vriendelijk gesprek kan wonderen doen en u kunt dan samen zoeken naar mogelijkheden om dingen anders te doen. En tip is om andersom ook eens bij uzelf na te gaan of anderen last van u kunnen hebben. Lost een gesprek niks op, neem dan contact op met Buurtbemiddeling.

Wat wordt er door Woonbedrijf ieder1 verstaan onder overlast?

Onder overlast verstaat Woonbedrijf ieder1 een situatie waarin u niet meer prettig kunt wonen door toedoen van buren. Er is sprake van overlast die regelmatig of voortdurend optreedt. Hierbij gaat het niet om een incident. Voorbeelden zijn geluidsoverlast, stankoverlast, tuin- en grondgeschillen, parkeerproblemen, pesterijen en intimidatie, overlast van huisdieren, vernielingen, rommel in het trappenhuis of in het plantsoen, discriminatie. In deze situaties kan Buurtbemiddeling worden ingeschakeld.

Hoe kan ik overlast melden bij Woonbedrijf ieder1?

Overlast melden

Wij raden u aan om eerst zelf met uw buren contact op te nemen en samen te proberen uw klachten te verhelpen. Het kan zijn dat zij zich niet bewust zijn van de overlast die u ervaart.

Mocht u er met uw buren niet uitkomen, dan is de volgende stap om uw overlast te melden bij Buurtbemiddeling Deventer of Zutphen. Buurtmiddelaars helpen u om er samen met de buren uit te komen. Buurtbemiddeling is bereikbaar op de volgende telefoonnummers:

• Deventer: 0570 605 385 (www.buurtbemiddelingdeventer.nl)

• Zutphen: 0575 519 613 (www.perspectiefzutphen.nl/sociaal-werk/buurtbemiddeling)

Pas als u voorgaande stappen zelf heeft ondernomen kunnen wij uw overlastmelding in behandeling nemen.

U kunt overlast kenbaar maken via het formulier Overlast. Graag maken wij u erop attent dat overlastmeldingen gebruikt kunnen worden in een eventuele juridische procedure.

Wat doet Buurtbemiddeling?

Waarom Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van de gemeente Deventer en Zutphen die onenigheid hebben met hun buren en er zelf niet uitkomen.

Wat doet Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt om tot een oplossing te komen. Het is de bedoeling dat de beide partijen onder begeleiding van bemiddelaars zelf hun conflict oplossen. Buurtbemiddeling is een onafhankelijke organisatie. De medewerkers van Buurtbemiddeling zijn onpartijdig, spelen niet voor rechter en vellen geen oordeel. Zij stimuleren de ruziënde partijen weer aan het praten te krijgen en hen zelf een oplossing te laten bedenken. Ze hebben een geheimhoudingsplicht. Woonbedrijf ieder1 is medefinancier van Buurtbemiddeling. De bemiddeling is gratis.

Voordeel van Buurtbemiddeling

Het voordeel van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij politie en/of justitie neerleggen, maar onder begeleiding van bemiddelaars het probleem aanpakken. Het kan ook voorkomen dat Buurtbemiddeling aan Woonbedrijf ieder1 vraagt om de bemiddeling gezamenlijk op te pakken en een gesprek te organiseren met alle betrokkenen.

Op welke conflicten richt Buurtbemiddeling zich wel en op welke niet?

Buurtbemiddeling helpt bij ruzies en conflicten tussen buren of wijkbewoners waardoor woonoverlast ontstaat. Het kan zijn dat u als huurder zelf uw conflict meldt, maar u kunt ook doorverwezen zijn door politie of Woonbedrijf ieder1.

Denkt u bij woonoverlast aan:
•geluidsoverlast;
•tuin- en grondgeschillen;
•overhangende bomen;
•overlast door kinderen/jongeren;
•pesterijen en intimidatie;
•overlast van huisdieren;
•rommel of vuilnis in het trappenhuis of in het plantsoen;
•vreemde geuren;
•parkeeroverlast;
•discriminatie.

Buurtbemiddeling richt zich niet op extreem woonoverlast, zoals:
•conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie;
•conflicten rond alcohol- en drugsverslaving;
•crisissituaties;
•conflicten binnen een familie;
•ernstige psychiatrische problematiek;
•een lopende rechtsprocedure;
•conflicten met instanties;
•slepende, uitgekauwde conflicten.

Voor wie is buurtbemiddeling ?

Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van de gemeente Deventer en Zutphen die ruzie hebben met hun buren en er zelf niet uitkomen. Buurtbemiddeling helpt om tot een oplossing te komen. Het is de bedoeling dat de ruziënde partijen onder begeleiding van bemiddelaars zélf hun conflict oplossen.

Hoe kan ik contact opnemen met Buurtbemiddeling?

U kunt zelf contact opnemen met Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling Deventer: 0570 - 605 385 of per mail: info@buurtbemiddelingdeventer.nl, of kijk op de http://www.buurtbemiddelingdeventer.nl/. Buurtbemiddeling Zutphen: 0575 - 519 613 of per mail: buurtbemiddeling@perspectiefzutphen.nl, of kijk op de https://perspectiefzutphen.nl/sociaal-werk/buurtbemiddeling.

Wat moet ik doen als ook Buurtbemiddeling niet heeft geholpen?

Als één op één praten en Buurtbemiddeling geen oplossing brengt, kunt u met Woonbedrijf ieder1 contact opnemen. Dit kan door overlast schriftelijk te melden via het overlast formulier. Deze melding gebruiken we om een dossier op te bouwen. Woonbedrijf ieder1 gaat zorgvuldig met privacy gegevens om. Wij nemen uw melding in onderzoek en stellen vast of het om overlast gaat en kijken naar de redelijkheid van de klacht.

Hoe kan ik zelf overlast voorkomen?

Het kan zijn dat u zelf zorgt voor overlast, zonder dat u zich daarvan bewust bent. U zet bijvoorbeeld muziek hard aan en staat er niet bij stil dat iemand zich daar aan ergert. Of u laat uw kinderen in het trappenhuis spelen en beseft niet dat de buren beneden daar last van hebben. Denk ook aan: geluidsoverlast trappenhuis/lift/galerij, huisvuil buiten de woning, huisdieren en/of onderhoud van uw buitenruimte. Zie hiervoor ook uw Algemene Voorwaarden zelfstandige woonruimte.

Wat kan ik doen als ik bedreigd word?

Bij bedreiging verwijzen wij u naar de politie. Zij handhaven de orde en ondernemen hierop actie. Bij bedreiging, intimidatie, huiselijk en fysiek geweld is het belangrijk dat u de politie inschakelt, Woonbedrijf ieder1 kan in die gevallen onvoldoende voor u betekenen.

Wat is extreme overlast?

Van woonoverlast is sprake wanneer het welzijn, de gezondheid, de veiligheid en/of de leefbaarheid van één of meer omwonenden ernstig wordt aangetast. Daarbij gaat het vaak om de aard van de extreme overlast, de frequentie van de overlast en de mate van schade welke wordt ondervonden. Het gaat om ernstige verstoring van het woongenot van omwonenden, zoals buitensporige agressie, alcohol- en drugsverslaving of crisissituaties, illegale parktijken. In deze situaties wordt de politie ingeschakeld en/of andere hulpverlenende instanties.

Bemiddelt Woonbedrijf ieder1 bij extreme overlast?

Bij extreme woonoverlast neemt Woonbedrijf ieder1 de regie. Dit betekent dat Woonbedrijf ieder1 de situatie inschat, passende hulpverlening zoekt en op de hoogte blijft van de situatie.

Meer vragen (7)